News & Events
Categories :
ปลูกป่าชายเลน
บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป ได้มีการจัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นโครงการที่ บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราของผืนป่าไม้ในประเทศไทยในอนาคต  ซึี่งได้มีการจัด ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ: 08-06-2016

ผู้เข้าชม: 780