กรอกใบสมัครงานกับบริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด
  1. ความต้องการของท่าน (Job Category)
  ตำแหน่งที่สนใจ (Position)*
  ลักษณะงานที่ต้องการ (Job Type) งานประจำ    งานนอกเวลา    งานอิสระ    งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
  ระดับเงินเดือนที่ต้องการ (Expect Salary) บาทขึ้นไป (฿ or above)
  2. ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)
  ชื่อ-นามสกุล (Your Name) *
  เลขที่อยู่ หมู่ ซอย ถนน (Address)*
  ตำบล/แขวง (District)*   อำเภอ/เขต (Amphur)*
  จังหวัด (Province)*   รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)*
  โทรศัพท์ (Telephone)*   โทรศัพท์มือถือ (Mobile)
  e-Mail
  3. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
  เกิดวันที่ (Birth Date)*
  เพศ (Gender)* ชาย หญิง
  สถานะสมรส (Marital Status)   จำนวนบุตร (Children) คน
  ส่วนสูง (Height)* ซม.   น้ำหนัก (Weight)* กก.
  สัญชาติ (Nationality)   ศาสนา (Religion)
  สถานะภาพทางทหาร (Military Status)
  4. ประวัติการศึกษาสูงสุด 2 อันดับเริ่มจากล่าสุดก่อน (Education Background)
  4.1
  ปัจจุบัน (Currently) * กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ (Studying on year)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา Graduated since
  ระดับการศึกษาสูงสุด
  (Highest Education Level)*
  ชื่อสถานศึกษา (Institute)*   สาขาวิชา (Branch)
  วุฒิการศึกษา (Majoring)*   เกรดเฉลี่ย (GPA.)

  4.2
  ระดับการศึกษา (2nd Education Level)
  ชื่อสถานศึกษา (Institute)   สาขาวิชา (Branch)
  วุฒิการศึกษา (Majoring)   เกรดเฉลี่ย (GPA.)
  5. ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน (Experience)
  มีประสบการณ์รวมทั้งสิ้น
  (Total Experiences)
ปี (Years)

  5.1
  เริ่มจาก (From) ถึง (To)
  บริษัท (Company)
  ที่อยู่บริษัท (Company Address)
  ตำแหน่ง (Position)   เงินเดือน (Salary) บาท
  ลักษณะงาน (อธิบาย)
  (Job Description)

  5.2
  เริ่มจาก (From) ถึง (To)
  บริษัท (Company)
  ที่อยู่บริษัท (Company Address)
  ตำแหน่ง (Position)   เงินเดือน (Salary) บาท
  ลักษณะงาน (อธิบาย)
  (Job Description)
  6. ประวัติการฝึกอบรม (Training)
  6.1
  ระยะเวลา (Period) ถึง (To)
  สถาบันอบรม (Institute)
  หลักสูตร (Course)

  6.2
  ระยะเวลา (Period) ถึง (To)
  สถาบันอบรม (Institute)
  หลักสูตร (Course)
  7. ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications & Skills)
  ภาษา (Language Skills)   พูด (Speaking)
  (Excellent , Good , Fair)
  อ่าน (Reading)
  (Excellent , Good , Fair)
  เขียน (Writing)
  (Excellent , Good , Fair)
  ไทย (Thai)    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้
  อังกฤษ (English)    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้
      ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้
      ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้    ดีมาก ดี พอใช้
  พิมพ์ดีด (Typing Skills) ไทย (Thai) คำ/นาที อังกฤษ (English) คำ/นาที (Words/minute)
  การใช้งานคอมพิวเตอร์
  (Computer Skills)
การใช้งานโปรแกรม Word    ดีมาก ดี พอใช้ ไม่เคยใช้
การใช้งานโปรแกรม Excel    ดีมาก ดี พอใช้ ไม่เคยใช้
การใช้งานโปรแกรม Access    ดีมาก ดี พอใช้ ไม่เคยใช้
การใช้งานโปรแกรม Power point    ดีมาก ดี พอใช้ ไม่เคยใช้
การใช้งานโปรแกรมอื่นๆ   
  ความสามารถในการขับขี่
  (Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถตู้,รถบรรทุก (Truck)
  ความสามารถพิเศษอื่น
  (Other Skills)
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
  (Other)
  บุคคลอ้างอิง (Reference person)  


บริษัทประชาชื่นอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์จำกัด 86 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 029539466-70