ถ้ากลัวที่แคบ จะสามารถตรวจ MRI ได้หรือไม่

การตรวจจะขึ้นอยู่กับผู้รับการตรวจกลัวที่แคบมากน้อยเพียงไร โดยทางเจ้าหน้าที่จะซักถามและประเมินการกลัวที่แคบของผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะให้ผู้เข้ารับการตรวจเข้า ไปดูเครื่อง MRI และอธิบายลักษณะการตรวจก่อน เนื่องจากการตรวจแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างของการจัดท่าผู้ป่วยในการตรวจ เช่นกรณีที่ตรวจส่วนศรีษะ ตำแหน่งของศรีษะต้องอยู่กึ่งกลางของตัวเครื่อง หรือถ้าตรวจบริเวณข้อเท้าก็ให้ข้อเท้าเข้าอยู่กึ่งกลางของเครื่อง ดังนั้นถ้าท่านทราบมาก่อนว่ากลัวที่แคบ กรุณาแจ้งให้ทราบในวันที่นัดตรวจ เพื่อจะได้ประเมินการเตรียมตัวให้ กรณีที่กลัวมากผู้ป่วยจะต้องมีการให้ยาคลายเครียดก่อนเข้ารับการตรวจ ผู้เข้ารับการตรวจจะต้องมีการเตรียมตัว งดน้ำงดอาหารก่อนให้ยา กรณีที่กลัวไม่มากทางเจ้าหน้าที่จะอธิบายลักษณะการตรวจ และจะให้ญาติเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนในห้องตรวจได้

  • เจ้าหน้าที่จะซักถามและประเมินการกลัวที่แคบของผู้รับการตรวจ
  • เจ้าหน้าที่จะพาผู้ที่ได้รับการตรวจเข้าไปดูเครื่อง MRI
  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายลักษณะการตรวจ
  • กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจกลัวมากจะมีการให้ยาครายเครียดก่อนเข้ารับการตรวจ
  • กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจกลัวไม่มากสามารถให้ญาติเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนในห้องตรวจได้
  • สำหรับผู้ที่กลัวที่แคบประชาชื่น MRI เรามีเครื่อง esaote g scan brio (เครื่อง MRI แบบยืน)