มะเร็งสมอง มีอาการแบบไหนที่ต้องระวัง!

มะเร็งสมอง (Brain Cancer) คือโรคที่เกิดจากเนื้องอกบริเวณสมองที่กลายเป็นเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งจะอาศัยเลือดและสารอาหารจากร่างกายไปหล่อเลี้ยงเนื้อร้ายให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเนื้อร้ายอาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมอง หรือเกิดจากการลุกลามของมะเร็งที่มาจากอวัยวะส่วนอื่น ๆ เช่น ปอด เต้านม ไต ลำไส้ใหญ่ หรือผิวหนัง เป็นต้น โรคมะเร็งสมองสามารถแพร่กระจายและทำลายเนื้อเยื่อที่ดีในบริเวณรอบข้างได้ทำให้มีโอกาสที่มะเร็งสมองจะกลับมาได้อีกถึงแม้เคยผ่านการรักษามาแล้วก็ตาม

อาการของมะเร็งสมอง

อาการของโรคมะเร็งสมองจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่พบของเนื้องอก ซึ่งอาการที่พบอาจมีสาเหตุหรือมีผลข้างเคียงมาจากความผิดปกติอย่างอื่นที่เป็นสัญญาณเตือน

 • ปวดศีรษะอย่างรุนแรงในตอนเช้า
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • เป็นลมหมดสติ
 • ซึมลง มีอาการชัก
 • อ่อนแรงและชาบริเวณแขนและขา
 • กล้ามเนื้อกระตุก มีปัญหาการทรงตัวหรือเดินลำบาก
 • มีปัญหาทางความคิด สติปัญญา อารมณ์ หรือสูญเสียความทรงจำ
 • มีปัญหาในการพูดและการมองเห็น
 • มีปัญหาบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

 

ความเสี่ยงของมะเร็งสมอง

 • การสูบบุหรี่
 • มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็ง
 • เคยเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่สามารถแพร่กระจายมายังสมองได้ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ รวมถึงมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma)
 • การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
 • การสัมผัสสารกัมมันตภาพรังสี สารเคมี รวมไปถึงยากำจัดศัตรูพืชที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
 • การทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง เช่น พลาสติก ตะกั่ว ยาง น้ำมัน รวมถึงสิ่งทอบางชนิด

 

หากท่านมีอาการหรือความเสี่ยงเหล่านี้ ขอแนะนำตรวจ MRI Brain (ตรวจสมอง) เพราะสามารถตรวจดูเนื้อสมอง ก้อนต่าง ๆ รวมไปถึงการแพร่กระจายของมะเร็งได้เป็นอย่างดีทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ