มะเร็งตับตรวจก่อนดับ อย่ามองข้ามสัญญาณเตือน !!

ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกในปี 2563 มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทย เป็นจำนวนมากถึง 27,394 ราย หรือคิดเป็น 14.4% ของโรคมะเร็งทั้งหมด ในจำนวนนี้ผู้ป่วย 26,704 รายเสียชีวิต ซึ่งคิดเป็น 21.4% ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมด มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในชายไทยมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-3 เท่า โดยมักพบในคนอายุ 30-70 ปี เนื่องจากเพศชายมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง โรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับ

– เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป

– ผู้ป่วยที่มีประวัติไวรัสตับอักเสบบีหรือซี

– ผู้ป่วยที่มีโรคตับแข็งจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น ภาวะไขมันเกาะตับจนทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ, กลุ่มโรคที่มีการอักเสบ

ของท่อน้ำดีเรื้อรัง, หรือกลุ่มโรคพันธุกรรมที่ทำให้มีเหล็กพอกตับ

– การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก

– การสูบบุหรี่

– โรคอ้วน เบาหวาน และกลุ่มโรคเมตาบอลิก

– การได้รับสารพิษชนิด Aflatoxins

– การได้รับสาร vinyl chloride และ thorium dioxide ที่พบในอุตสาหกรรมพลาสติกมาเป็นเวลานาน

– การใช้ฮอร์โมนประเภท anabolic steroids เช่น ฮอร์โมนเพศชายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างผิดวิธี

 

อาการมะเร็งตับ
        มะเร็งตับในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นอาจมีอาการ ดังนี้

– ปวดท้อง โดยเฉพาะบริเวณข้างขวาส่วนบนในบางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปที่หลังหรือไหล่

– ท้องบวมขึ้น

– น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ

– เบื่ออาหาร ไม่รู้สึกอยากอาหาร

– รู้สึกอ่อนเพลีย

– มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ

– คลำพบก้อนที่บริเวณตับ

– ตัวเหลืองและตาเหลือง

 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ

– การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย

– การตรวจเลือดดูการทำงานของตับ ไวรัสตับอักเสบ และสารบ่งชี้มะเร็งตับ (alpha-fetoprotein)

– การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อช่วยในการวินิจฉัย